Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, „ORODO”,

„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez F.U.H. KRUK Paweł Kruk Państwa danych danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Administratorem danych osobowych jest: F.U.H. KRUK Paweł Kruk os. Zalesie 84, 73-108 Kobylanka, NIP 8542325375, REGON 321243903

Państwa dane osobowe zbieramy w momencie, korzystania z naszych usług luz zawarcia umowy handlowej.

F.U.H. KRUK  gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz

w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiąbiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Przetwarzanie danych następuje w celu:

zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz Å›wiadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków przez F.U.H. KRUK Paweł Kruk przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
ochrony praw F.U.H. KRUK Paweł Kruk zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania ofert handlowych.

F.U.H. KRUK Paweł Kruk  może przekazywać Dane osobowe nastąpującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi F.U.H. KRUK Paweł Kruk ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków firmy F.U.H. KRUK Paweł Kruk przewidzianych prawem, ochrony praw firmy F.U.H. KRUK Paweł Kruk zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu firmy F.U.H. KRUK Paweł Kruk w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych; w szczególności F.U.H. KRUK Paweł Kruk może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firmą F.U.H. KRUK Paweł Kruk umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronią dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę F.U.H. KRUK Paweł Kruk.

organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

F.U.H. KRUK Paweł Kruk zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę F.U.H. KRUK Paweł Kruk i/lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i firmy F.U.H. KRUK PaweÅ‚ Kruk.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

Żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy F.U.H. KRUK Paweł Kruk potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, czy jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. F.U.H. KRUK Paweł Kruk dostarczy Państwu na żądanie kopią Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, U.H. KRUK Paweł Kruk może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;
sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a firma F.U.H. KRUK Paweł Kruk ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, F.U.H. KRUK Paweł Kruk wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez U.H. KRUK Paweł Kruk oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuację – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na firmie F.U.H. KRUK Paweł Kruk może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt  F.U.H. KRUK Paweł Kruk tel.+48 505996103

e-mail. biuro@kruk-okna.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X